• Fraktfritt vid order över 1400 kr exkl. moms 1750 kr inkl. moms

 • Skräddarsydda offerter

 • Upp till 5 års garanti på LED-belysning

Allmänna villkor för företag
Artikel 1 - Tillämpning


1.1 LamporNu är en avdelning av företaget Any Lamp B.V. Följande används begreppet Any Lamp B.V. Begreppet “Any Lamp B.V.” i dessa allmänna villkor syftar härmed på:

 • Det privata företaget med begränsat ansvar Any Lamp B.V.
 • Med registrerad administrativ adress i Stockholm, Sverige.
 • Adress: Stureplan 4C, 4:e våningen
 • Postnummer & ort: 114 35 Stockholm
 • Telefon nummer: 08-40309945
 • Email: [email protected]
 • Organisationsnummer: 502075-4478
 • Momsregistreringsnummer: SE502075447801

 • Med huvudkontor i Eindhoven, Nederländerna
 • Adress: Schootense Dreef 27
 • Postnummer & ort: 5708 HZ Helmond
 • Telefonnummer: +31 088-31 00 000
 • Land: Nederländerna

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för:

 • Alla former av distansavtal som upprättats - till exempel genom en order som placerats av köparen (härefter omnämnd som “kunden” eller “köparen”), på LamporNu genom www.lampornu.se - och leverans mellan Any Lamp (härefter omnämnd som “Any Lamp”, “vi” eller “oss”) och kunden.
 • Varje offert, erbjudande och överenskommelse mellan kunden och Any Lamp.

1.3 Kundens egna allmänna villkor och leveransvillkor och dess tillämpning avvisar uttryckligen av Any Lamp. Era villkor gäller inte.

1.4 Genom att placera en order, accepterar kunden de allmänna villkoren och leveransbestämmelserna samt att denne läst och förstått dem.

1.5 De allmänna villkoren och leveransbestämmelserna kan skickas på förfrågan och de kan alltid konsulteras på vår ovan nämnda hemsida.

1.6 Villkoren för offerter, erbjudanden eller andra avtal består om de strider mot de allmänna villkor och leveransbestämmelser som anges här.

1.7 Begreppet “i skrift” i dessa allmänna villkoren omfattar även email.Artikel 2 - Offerter & erbjudanden


2.1 Alla offerter och erbjudanden från Any Lamp sker utan förbindelse om inte annat är överenskommet och angivet i skrift. Detta gäller även leverans, leveranstid, prissättning och utförande.

2.2 Varje offert baseras på det, vid offertens tillkomst, aktuella satta priset. Any Lamp reserverar sig för eventuellt felaktigt satta produktpriser. Vi förbehåller oss rätten att justera priset i efterhand. Ändringar kan inkludera, men är inte begränsade till, valutakurser eller ändrade priser från leverantören.

2.3 En offert är giltig endast en gång. För framtida bestämmelser, kan kunden inte förlita sig på en föregående offert.

2.4 Misstag elle fel måste återställas av Any Lamp. Inga rättigheter kan härledas från detta.

2.5 Alla priser är exklusive Moms.

2.6 Varje offert förfaller efter 14 kalenderdagar efter offertens tillkomst, om inte annat avtalats i skrift.Artikel 3 - Upprättande och uppsägande av avtal


3.1 Ett avtal kommer till stånd när Any Lamp mottagit en skriftlig bekräftelse på att kunden placerat en beställning hos Any Lamp och att kunden därigenom möter de fastställda villkoren.

3.2 När Any Lamp mottagit kundens acceptans av avtalet meddelar vi denne direkt via skrift. Så länge Any Lamp inte bekräftat avtalet har kunden rätt att säga upp avtalet.

3.3 Any Lamp förbehåller sig rätten att genom efterforskning säkerställa huruvida köparen förväntas kunna uppfylla sina betalningsåtaganden eller annan information som kan vara av vikt för att fastställa avtalet. Om Any Lamp finner goda skäl förbehåller vi oss rätten att inte ingå ett avtal, vägra beställning eller fastställa särskilda villkor till avtalet.

3.4 Kunden som ingår avtal med Any Lamp och förser oss med kontaktuppgifter (namn, adress, stad) och annan information garanterar att denna information är korrekt, komplett och aktuell. Kunden är skyldig att omedelbart uppdatera felaktiga eller inaktuella kontaktuppgifter och betalningsuppgifter som kunden lämnat till oss.

3.5 Avtalet upprättas under förutsättningen att de vederbörande produkterna är tillgängliga.

3.6 Any Lamp förbehåller sig rätten att säga upp avtalet omedelbart, delvis eller fullstädningd utan förvarning om:

 • Kunden inte, i tid, fullföljer sina åtaganden av avtalet;
 • I fall av konkurs, (provisorisk) uppskjutande av betalning, skuldsanering, likvidering av delar eller hela kundens företag.
 • Any Lamp behöver i de fallen inte utbetala någon kompensation till kunden och vi förbehåller oss rätten att även kräva skadestånd och/eller betalning.


Artikel 4 - Ångerrätt


4.1 Kunden kan inte ensidigt besluta att säga upp avtalet eller inte foga sig efter avtalet om inte Any Lamp har givit kunden skriftlig tillåtelse att göra så.

4.2 Kunden är i alla fall skyldig en kompensationsavgift på minst 10% av fakturabeloppet, samt kompensation för ytterligare kostnader från Any Lamps sida med ett minimibelopp på 150 kronor per order.Artikel 5 - Priser och betalning


5.1 Alla angivna priser (om inte annat specifikt angett) är exklusive moms och i SEK.

5.2 Priserna kan vara föremål för tryckfel och skrivfel.

5.3 Priserna anges exklusive leveranskostnader. Dessa anges separat.

5.4 Betalning måste ske på det av Any Lamp angivna kontonummer inom 14 dagar efter orderbekräftelse.

5.5 Priserna angivna i paragraf 5.1 kommer inte att höjas efter ingånget avtal, om inte rättsliga åtgärder gör det nödvändigt eller om en av Any Lamp’s leverantörer gör provisoriska prisökningar. I dessa fall har kunden rätt att upphäva avtalet genom skrift till Any Lamp.

5.6 För betalning kan kunden använda de på hemsidan angivna betalningsmetoderna och de villkor som anges däri.

5.7 Any Lamp förbehåller sig rätten att genom efterforskning säkerställa huruvida köparen förväntas kunna uppfylla sina betalningsåtaganden och annan information som kan vara av vikt för att fastställa avtalet. Om Any Lamp finner goda skäl att inte ingå avtal förbehåller vi oss rätten att inte ingå ett avtal, vägra beställning eller fastställa särskilda villkor till avtalet, så som betalning i förskott. I detta fall påbörjas leveranstiden när vi mottagit betalning från kunden.

5.8 Om beställning betalas via banköverföring gäller en betalningsperiod på 14 dagar om inget annat avtalas. Betalningen måste ske till vårt angivna kontonummer.

5.9 Om betalningsperioden överskrids är kunden skyldig 1% i ränta per månad från fakturans förfallodatum, såvida inte den lagstadgade räntesatsen är högre, i det fallet gäller denna räntesats på det utestående beloppet. En del av en månad räknas som en hel månad. Inget meddelande angående betalningsförsummelse behövs för att detta ska gälla.

5.10 Any Lamp förbehåller sig rätten att ta ut eventuella extra juridiska kostnader. De extra juridiska kostnader fastställs till en minimisumma på minst 15% av det totala beloppet men minst 1250 kr. Denna summa betalas när betalningsfodran överlämnas. Any Lamp förbehåller sig rätten att även begära eventuella ytterligare kostnader i samband med detta av köparen.

5.11 Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att upphöra med alla ytterligare leveranser, utan att vara skyldig att leverera även efter mottagning av försenad betalning.

5.12 Kunden har inte rätt att räkna bort det belopp som denne är skyldig Any Lamp.

5.13 Om kunden lämnar in ett klagomål i god tid, upphäver detta inte per automatik dennes betalningsskyldighet. I detta fall är kunden fortfarande skyldig att köpa och betala för beställda produkt/produkter.

5.14 Invändningar mot fakturans belopp upphäver inte kundens betalningsskyldighet. Om det skulle finnas felaktigheter i betalningsuppgifterna måste kunden omedelbart meddela detta till Any Lamp.Artikel 6 - Illustrationer och specifikationer


6.1 Alla illustrationer av produkter och relaterade specifikationer, storlekar och annan data presenterad på LamporNu.se är endast ungefärliga. Den levererade produkten kan därför variera något i storlek, färg etc. En sådan variation innebär inte att produkten inte uppfyller avtalets krav.

6.2 Uppenbara misstag eller felaktigheter som beskrivs i paragraf 10.1 ska inte anses ha bindande verkan för Any Lamp.Artikel 7 - Leverans


7.1 Vi hanterar din order med omsorg. De angivna leveranstiderna i offerter eller på hemsidan är endast en uppskattning. Inga rättigheter kan härledas från detta och villkoren är inte slutgiltiga.

7.2 Den av kunden angivna adressen används som leveransadress. Leveransadressen kan anges via hemsidan, på offerten eller vid beställning.

7.3 Leverans sker i det land där beställningen placeras. Vill kunden motta leveransen i ett annat land förbehåller Any Lamp rätten att ta ut extra leveranskostnader.

7.4 Any Lamp har rätt att dela upp leveransen (delleverans), vilka kan komma att faktureras separat.

7.5 Any Lamp genomför godkända beställningar inom snar tid efter avtalet är upprättat, dock inom 30 dagar. Om leveransen skulle ta längre tid än 30 dagar meddelar vi kunden detta så snart Any Lamp upptäcker detta. Om Any Lamp efter att ha mottagit skriftligt meddelande om passerad tidsgräns inte inom rimlig tid slutför leveransen skall köparen ha rätt att utan kostnad häva avtalet i sin helhet utan några kostnader. En överenskommelse angående en ny leveransperiod eller en ersättningsprodukt kan också avtalas mellan parterna.

7.6 I händelse av att en order inte helt eller endast delvis kan verkställas, meddelar vi kunden detta så snart vi upptäcker detta. Kunden har rätt att häva avtalet utan några kostnader.

7.7 I händelse av avbeställning i samband med paragraf 5 och 6 kommer Any Lamp så snart som möjligt återbetala köparen eventuell gjord betalning. Köparen har inte rätt till ytterligare ersättning eller skadestånd.

7.8 I händelse av utestående betalning har Any Lamp rätt att skicka de köpta varorna med postförskott, oavsett andra bestämmelser.

7.9 Any Lamp har ansvar för riskerna associerade med produkterna fram tills fullgod leverans till kunden, om inte annat avtalas.

7.10 Om kunden vägrar produkten eller tjänsten eller inte möter de i avtalet fastställda kraven, förbehåller sig Any Lamp rätten att upphäva avtalet med direkt verkan, eller förfoga produkterna direkt. Any Lamp har rätt att återkräva kostnader för eventuella skador och/eller andra kostnader (såsom kostnader för leverans).Artikel 8 - Retur


8.1 I fall kunden önskar göra en retur av mottagen produkt måste det ske inom 14 dagar efter mottagen leverans.

8.2 Om kunden inte undersökt produkterna inom 14 dagar efter mottagen leverans förutsätter vi att kunden inte önskar göra en retur och godkänner de levererade produkterna.

8.3 Kunden har inte rätt att hävda returrätt efter att kunden använd produkterna eller sålt vidare produkterna.

8.4 Kunden är skyldig att motta och/eller betala varorna även om brister skulle uppstå i samband med leveransen av de beställda produkterna.

8.5 Kunden kan inte returnera följande varor:

 • Produkter vilka är producerade enligt kundens specifika instruktion och önskemål
 • Produkter vilka är personliga i sin natur
 • Produkter vilka inte kan returneras på grund av sin natur
 • Produkter vilka är speciellt beställda eller gjorda för kunden
 • Produkter vilkas förpackning och emballage är tydligt skadat eller är i sin originalförpackning.

8.6 Kunden måste returnera produkten/produkterna med alla medföljande accessoarer och dokument, i originalförpackning och med samma eller motsvarande emballage samt i det skick kunden mottagit dem, alltså hela. Kostnader som uppstår i samband med retur bärs av kunden.

8.7 Under ångerfristen skall köparen hantera produkten och medföljande förpackning med varsamhet. Köparen skall packa upp och använda produkten endast i den utsträckning som är nödvändig för att bilda sig en uppfattning om huruvida köparen önskar behålla produkten eller inte.

8.8 Ångerrätten som den gäller för privata konsumenter gäller inte uttryckligen dig som företagskund.Artikel 9 - Återtaganderättsförbehåll


9.1 Alla levererade produkter förblir Any Lamp’s egendom till vi har mottagit en fullständig betalning av alla fordringar, räntor och kostnader.

9.2 Kunden får inte återsälja dessa produkter, använda dem som betalning, pant eller på annat sätt begränsa dem.

9.3 Kunden förväntas göra allt som står i dennes makt för att skydda sin egendom.

9.4 Om Any Lamp har anspråk på mer än ett avtal och/eller leverans anses dessa utgöra en helhet så att Any Lamp på så vis kan utöva sin rätt på alla levererade varor tills kunden har uppfyllt alla skyldigheter.

9.5 Vi har rätt att ta tillbaka de levererade varorna vilka förblir Any Lamp’s egendom enligt ovanstående punkter genom vilka återtagandet upplöser avtalet, utan att det påverkar vår rätt att återkräva alla skador som uppkommit och fortfarande kan uppstå på grund av betalningsförsummelsen.

9.6 Om tredje part gör beslag på de levererade produkterna under återtaganderättsförbehåll, eller önskar upprätta eller kräva sina rättigheter över dessa, är kunden skyldig att meddela Any Lamp detta direkt.Artikel 10 - Garanti och överensstämmelse


10.1 Any Lamp garanterar att produkterna tillhandahållna av oss överensstämmer med rättsliga krav angående användbarhet, tillförlitlighet och livslängd som rimligen är utformade för parterna i avtalet.

10.2 Så fort som möjligt efter mottagande av leveransen är kunden skyldig att inspektera den levererade produkten/produkterna. Om det verkar som om en eller fler av de levererade produkterna är felaktiga, otillräckliga eller inkompletta måste kunden skriftligen meddela dessa fel (via hemsidan eller Any Lamp’s adress angiven på fakturan eller offerten) innan denne fortsätter med retur, inom 14 dagar efter mottagandet av produkterna.

10.3 Alla returnerade varor måste vara i sin originalförpackning (inklusive accessoarer och medföljande bruksanvisning/dokumentation) och i det skick som kunden mottagit dem.

10.4 Om det uppdagas att den levererade produkten/produkterna inte möter kraven i avtalet, ersätter, reparerar eller återbetalar Any Lamp summan för produkten/produkterna. Arbetskostnader återbetalas/ersätts inte.

10.5 Om kundens klagomål anses vara ogrundat, står kunden för alla kostnader uppkomna i samband med inspektionen.

10.6 Om garantiperioden har förfallit står kunden för ersättnings och/eller reparationskostnaderna.

10.7 Kunden har inte rätt att åkalla garantin nämnd i paragraf 10.1 om:

 • De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden
 • De uppkomna bristerna är resultatet av normal användning
 • Kunden inte på rätt sätt omhändertagit dennes produkter
 • Produkterna har använts på ett sätt som bryter mot instruktionerna och/eller bruksanvisningen
 • Kunden eller tredje part har reparerat och/eller förändrat produkterna själv
 • Omständigheter där Any Lamp inte har något inflytande eller påverkan (som väder eller skador som uppkommit under kundens transport av produkten/produkterna).


  • Artikel 11 - Ansvarsskyldighet


   11.1 Any Lamp har ingen ansvarsskyldighet för skador, förutom de juridiska ansvar och skador som kan uppstå på grund av grov oaktsamhet eller uppsåt från vår sida.

   11.2 Any Lamps ansvarsskyldighet överstiger aldrig mer än fakturavärdet för den del av beställningen som vi hålls ansvariga för.

   11.3 Any Lamps ansvarsskyldighet överstiger aldrig det belopp som försäkringen utbetalat för det specifika fallet.

   11.4 Om ansvarsskyldighet redan finns gäller ansvaret endast för en direkt skada. Any Lamp har inte ansvarsskyldighet för indirekta skador (inklusive men inte begränsat till följdskador, utebliven vinst eller kostnader för att fastställa omfattningen av eller orsaken till en skada).

   11.5 Om kunden har givit Any Lamp ofullständiga eller felaktiga uppgifter är inte Any Lamp ansvariga för eventuella skador som uppstått därigenom. I dessa fall är Any Lamp därutöver inte förpliktigade att ersätta kunden med nya produkter, ersättningsprodukter eller att återbetala pengar.

   11.6 All information på hemsidan är skapad och uppdaterad kontinuerligt. Felaktigheter kan dock inte alltid förhindras. Därför kan inga rättigheter på något sätt härledas från informationen som tillhandahålls på hemsidan. Any Lamp har ingen ansvarsskyldighet för skador som på ett eller annat sätt uppkommit genom användning av hemsidan, eller för ofullständig eller felaktig information som tillhandahålls på hemsidan och/eller skador som uppkommit genom att hemsidan (tillfällig) varit otillgänglig.

   11.7 Any Lamp har ingen ansvarsskyldighet för bilder, beskrivningar och annan information på hemsidan som utfärdats av tredje part.

   11.8 Any Lamp’s ansvarsskyldighet upphör om kunden inte informerat om brister eller fel ett år efter produkterna levererats och om kunden inte informerat Any Lamp skriftligen inom en månad efter upptäckten av (eventuella) fel eller brister.   Artikel 12 - Intellektuell egendom


   12.1 Kunden har inte rätt att publicera eller reproducera Any Lamp’s arbete om inte vi givit särskilt skriftligt tillstånd att göra så.

   12.2 Kunden behåller äganderätt på de handlingar som denne givit Any Lamp för inspektion.

   12.3 Alla immateriella egenskaper, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärkesrättigheter och databasrättigheter, informationen, texter, bilder, loggor, foton och illustrationer på internetsidan och dess layout, formgivning samt design ägs av Any Lamp och/eller vår licensgivare. Kunden får inte göra intrång i dessa, inklusive göra kopior av internetsidorna med undantag av tekniska kopior som krävs för att använda internetsidan.   Artikel 13 - Konfidentiell information och personuppgifter


   13.1 Parterna är förpliktigade att hemlighålla alla konfidentiella uppgifter de mottar angående de respektive företagen. Detta gäller också för inblandade tredje parter.

   13.2 Information är konfidentiell om detta är bestämt av en av parterna.

   13.3 Om Any Lamp agerar som kontrollant av GDRP (General Data Protection Regulation) gäller följande föreskrifter:

   • Any Lamp har ansvar för att skydda personlig data vilken är nödvändig oss för att upprätta och verkställa avtalet.
   • Vid behandlar personuppgifter med största möjliga noggrannhet och omsorg samt i enlighet med GDPR.
   • Any Lamp använder endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla våra tjänster till kunden. Personuppgifter kommer inte att behållas längre än vad som är lagligt tillåtet och nödvändigt för Any Lamp att uppfylla avtalet.
   • Any Lamp tar alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå med avseende på personuppgifter och vi tar alltid till oss den senaste tekniken och behandling av personuppgifter.

   13.4 Om kunden önskar vädja till sina rättigheter fastställda i GDPR kan denne skicka en förfrågan via skrift till [email protected]. Any Lamp kommer att behandla denna förfrågan inom den lagligt fastställda tidsfristerna.   Artikel 14 - Force majeure


   14.1 Tillkortakommanden som inte kan tillskrivas Any Lamp, frigör oss från efterlevnad med de avtalade tiderna för leverans och/eller leveransskyldigheter. Detta utan att kunden har rätt till någon form av ersättning eller kompensation.

   14.2 Om denna period varar längre än två månader kan vardera part välja att upplösa avtalet, utan någon skyldighet att kompensera den andra för eventuella kostnader och/eller skador.

   14.3 Under omständigheter såsom krig, mobilisering, upplopp, översvämningar, sena eller inkorrekta leveranser från leverantörer, brand, olyckor, export eller import inskränkningar, affärsfel, strömavbrott, strejk eller sjukdom hos personal råder force majeure.

   14.4 I fall av force majeure informerar Any Lamp kunden så snart som möjligt. Kunden har då rätt att inom 14 dagar efter detta meddelande mottagits, skriftligen säga upp den del av ordern som inte än har levererats. Detta innebär inte att du inte behöver betala den leverans som redan skett.   Artikel 15 - Tvister


   15.1 Nederländsk lag gäller uteslutande på alla avtal som dessa villkor berör, med undantag av FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor (Wienkonventionen).

   15.2 Alla tvister som uppstår till följd eller i samband med dessa allmänna villkor och leveransbestämmelser samt de rättsliga förhållandena mellan parterna kommer i första instansen, så långt som lagen tillåter, endast att bedömas av domstolen i Den Bosch, Nederländerna.

   15.3 Om ett eller flera av punkterna i dessa allmänna villkor och leveransbestämmelser bedöms ogiltiga av domstol gäller fortfarande alla övriga bestämmelser.   Artikel 16 - Förändring av de allmänna villkoren


   16.1 Any Lamp förbehåller sig rätten att utan förvarning när som helst ändra dessa villkor och leveransbestämmelser.

   16.2 Any Lamp kan göra ändringar i dessa villkor och leveransbestämmelser kända på vår hemsida eller genom att på annat sätt kommunicera dem. Därför rekommenderar vi att regelbundet undersöka Any Lamp’s villkor och leveransbestämmelser. Ändringar gäller också för befintliga avtal.


   Any Lamp B.V. 2019 

    

   Bilaga 1: Frånträdande av avtal standard formulär

   (Fyll i och återsänd detta formulär om du vill frånträda avtalet)

   Frånträdande av avtal standard formulär