• Fraktfritt vid order över 1400 kr exkl. moms 1750 kr inkl. moms

 • Skräddarsydda offerter

 • Upp till 5 års garanti på LED-belysning

Allmänna villkor för privata konsumenter
Artikel 1 - Tillämpning

1.1 LamporNu är en avdelning av företaget Any Lamp B.V. Följande används begreppet Any Lamp B.V. Begreppet “Any Lamp B.V.” i dessa allmänna villkor och leveransbestämmelser syftar härmed på:

 • Det privata företaget med begränsat ansvar Any Lamp B.V.
 • Med registrerad administrativ adress i Stockholm, Sverige.
 • Adress: Stureplan 4C, 4:e våningen
 • Postnummer & ort: 114 35 Stockholm
 • Telefon nummer: 08-40309945
 • Email: [email protected]
 • Organisationsnummer: 502075-4478
 • Momsregistreringsnummer: SE502075447801

 • Med huvudkontor i Eindhoven, Nederländerna
 • Adress: Schootense Dreef 27
 • Postnummer & ort: 5708 HZ Helmond
 • Telefonnummer: +31 088-31 00 000
 • Land: Nederländerna

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för:

  Alla former av distansavtal som upprättats - till exempel genom en order som placerats av köparen (härefter omnämnd som “kunden” eller “köparen”), på LamporNu genom www.lampornu.se - och leverans mellan Any Lamp (härefter omnämnd som “Any Lamp”, “vi” eller “oss”) och kunden. Varje offert, erbjudande och överenskommelse mellan kunden och Any Lamp.

  1.3 Genom att placera en order, accepterar kunden de allmänna villkoren och leveransbestämmelserna samt att denne läst och förstått dem.

  1.4 De allmänna villkoren och leveransbestämmelserna kan skickas på förfrågan och de kan alltid konsulteras på vår ovan nämnda hemsida.

  1.5 Villkoren för offerter, erbjudanden eller andra avtal består om de strider mot de allmänna villkor och leveransbestämmelser som anges här.

  1.6 Begreppet “i skrift” i dessa allmänna villkoren omfattar även email.  Artikel 2 - Offerter & erbjudanden


  2.1 Alla offerter och erbjudanden från Any Lamp sker utan förbindelse om inte annat är överenskommet och angivet i skrift. Detta gäller även leverans, leveranstid, prissättning och utförande. Varje erbjudande innehåller all information nödvändig för att köparen ska förstå de villkor och skyldigheter som är förenade med att godkänna avtalet.

  2.2 Varje offert baseras på det, vid offertens tillkomst, aktuella satta priset. Any Lamp reserverar sig för eventuellt felaktigt satta produktpriser. Vi förbehåller oss rätten att justera priset i efterhand. Ändringar kan inkludera, men är inte begränsade till, valutakurser eller ändrade priser från leverantören.

  2.3 En offert är giltig endast en gång. För framtida bestämmelser, kan kunden inte förlita sig på en föregående offert.

  2.4 Misstag elle fel måste återställas av Any Lamp. Inga rättigheter kan härledas från detta.

  2.5 Alla priser är inklusive Moms.  Artikel 3 - Upprättande och uppsägande av avtal


  3.1 Ett avtal kommer till stånd när Any Lamp mottagit en skriftlig bekräftelse på att kunden placerat en beställning hos Any Lamp och att kunden därigenom möter de fastställda villkoren.

  3.2 När Any Lamp mottagit kundens acceptans av avtalet meddelar vi denne direkt via skrift. Så länge Any Lamp inte bekräftat avtalet har kunden rätt att säga upp avtalet.

  3.3 Any Lamp förbehåller sig rätten att genom efterforskning säkerställa huruvida köparen förväntas kunna uppfylla sina betalningsåtaganden och annan information som kan vara av vikt för att fastställa avtalet. Om Any Lamp finner goda skäl att inte ingå avtal förbehåller vi oss rätten att inte ingå ett avtal, vägra beställning eller fastställa särskilda villkor till avtalet.

  3.4 Kunden som ingår avtal med Any Lamp och förser oss med kontaktuppgifter (namn, adress, stad) och annan information garanterar att denna information är korrekt, komplett och aktuell. Kunden är skyldig att omedelbart uppdatera felaktiga eller inaktuella kontaktuppgifter och betalningsuppgifter som kunden lämnat till oss.

  3.5 Avtalet upprättas under förutsättningen att de vederbörande produkterna är tillgängliga.

  3.6 Any Lamp förbehåller sig rätten att säga upp avtalet omedelbart, delvis eller fullstädningd utan förvarning om:

  • Kunden inte, i tid, fullföljer sina åtaganden av avtalet;
  • I fall av konkurs, (provisorisk) uppskjutande av betalning, skuldsanering, likvidering av delar eller hela kundens företag.
  • Any Lamp behöver i de fallen inte utbetala någon kompensation till kunden och vi förbehåller oss rätten att även kräva skadestånd och/eller betalning.  Artikel 4 - Ångerrätt


  4.1 Kunden har rätt att utan skäl upphäva en beställning inom 14 dagar. Vi kan fråga kunden om skälet varför köparen ångrar sitt köp men köparen är inte skyldig att uppge skäl/skälen.

  4.2 Ångerrätten nämnd i paragraf 4.1 påbörjas dagen efter att kunden eller en tredje part utsedd av denne (inte budfirman) mottagit kundens produkt/produkter eller:

  • Om köparen har beställt fler produkter i samma beställning och leveransen sker i fler än en omgång: den dagen köparen, eller tredje part utsedd av denne mottar den/de sista produkten/produkterna. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning med flera produkter med olika leveransdatum förutsatt att vi i förväg har meddelat köparen detta innan beställning.
  • Om leveransen av kundens beställning består av flera försändelser: den dagen köparen eller en tredje part utsedd av denne, mottar den sista försändelsen.
  • I händelse av avtal om regelbundna leveranser av produkter under en avtalad period: den dagen köparen eller en tredje part utsedd av denne, mottar den första försändelsen.


  Artikel 5 - Dina skyldigheter under ångerfristen


  5.1 Under ångerfristen skall köparen hantera produkten och medföljande förpackning med varsamhet. Köparen skall packa upp och använda produkten endast i den utsträckning som är nödvändig för att bilda sig en uppfattning om huruvida köparen önskar behålla produkten eller inte. Principen är att köparen endast hanterar, använder och inspekterar produkten som om den skulle fortfarande vara i affären.

  5.2 Köparen är endast ansvarig för sådan värdeförsämring som följer av att produkten har hanterats på annat sätt än vad som är nödvändigt för att bilda sig en uppfattning om produktens natur, funktion och egenskaper beskrivet i punkt 5.1  Artikel 6 - Utövande av ångerrätten och medförande kostnader


  6.1 För att åberopa ångerrätten måste köparen informera oss om detta, inom ångerfristen, via standardformuläret för retur eller på ett annat otvetydigt sätt.

  6.2 Så snart som möjligt, men inom 14 dagar räknat från dagen efter kunden notifierat oss omnämnt i paragraf 6.1, returnerar kunden produkten eller överlämnar den till Any Lamp (genom en auktoriserad representant). Detta är inte nödvändigt i de fall vi har erbjudit oss att hämta upp produkterna själva. I varje fall har du uppmärksammat ångerfristen om du returnerar produkten inom att ångerfristen förfallit.

  6.3 Kunden returnerar produkten/produkterna med alla medföljande accessoarer, om möjligt i originalförpackning och i originalskick enligt överersstämmelserna som vi tillhandahållit.

  6.4 Kunden är införstådd med riskerna och är ansvarig för att på ett korrekt sätt och inom ångerfristen utöva sin ångerrätt.

  6.5 Kunden är ansvarig för kostnaderna för retur av produkten.

  6.6 Om kunden utövar sin ångerrätt, upplöses alla ytterligare överenskommelser enligt lag.  Artikel 7 - Våra skyldigheter vid ångerrätt


  7.1 Om vi gör det möjligt för kunden att på elektroniskt sätt meddela att hen vill göra en retur, skickar vi en bekräftelse på detta så snart vi mottagit kundens notifiering.

  7.2 Any Lamp ska återbetala till köparen, av köparen erlagd betalning, inklusive kostnaden för leveransen av den returnerade produkten inom 14 dagar efter att köparen notifierat oss om returen. Om Any Lamp inte erbjudit sig att själva hämta upp produkten förbehåller vi oss rätten att avvakta med återbetalning tills samtliga produkter har returnerats alternativt när köparen har bevisat att denne har returnerat samtliga produkter, beroende på vad som kommer först.

  7.3 Any Lamp använder sig av den samma betalningsmetod som kunden använt, vid återbetalning av beställningen, om inte kunden godkänner en annan metod för återbetalning. Återbetalningen är kostnadsfri för kunden.

  7.4 Har köparen valt en dyrare leveransmetod än den billigaste leveransmetoden är any Lamp inte skyldig att återbetala mellanskillnaden för den dyrare leveransmetoden.  Artikel 8 - Undantag av ångerrätten


  8.1 Any Lamp förbehåller sig rätten att utesluta följande produkter från att omfattas av ångerrätten.

 • Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som vi inte har något inflytande på, som kan inträffa inom ångerfristen.
 • Produkter vilka är speciellt tillverkade för kunden (vilka inte är prefabricerade) och som är tillverkade på grund av ett personligt val eller beslut från kunden eller som är speciellt avsedda för en viss person.


 • Artikel 9 - Priser och betalning


  9.1 Alla angivna priser (om inte annat specifikt angett) är inklusive moms och i SEK.

  9.2 Priserna kan vara föremål för tryckfel och skrivfel.

  9.3 Priserna anges exklusive leveranskostnader. Dessa anges separat.

  9.4 Priserna angivna i paragraf 9.1 kommer inte att höjas efter ingånget avtal, om inte rättsliga åtgärder gör det nödvändigt eller om en av Any Lamp’s leverantörer gör provisoriska prisökningar. I dessa fall har kunden rätt att upphäva avtalet genom skrift till Any Lamp.

  9.5 För betalning kan kunden använda de på hemsidan angivna betalningsmetoderna och de villkor som anges däri.

  9.6 Any Lamp förbehåller sig rätten att vägra en order eller begäran om särskilda villkor, så som betalning i förskott. I detta fall påbörjas leveranstiden då Any Lamp mottagit kundens betalning.

  9.7 Om beställning betalas via banköverföring gäller en betalningsperiod på 14 dagar om inget annat avtalas. Betalningen måste ske till vårt angivna kontonummer.

  9.8 Om betalningsperioden överskrids informeras köparen om detta och ges möjligheten att göra betalningen igen inom 14 dagar. Om ingen betalning sker är köparen skyldig att betala den enligt lag satta räntesatsen och den totala summan på fakturan. Any Lamp förbehåller sig rätten att debitera extra medförda juridiska kostnader.

  9.9 Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att upphöra med alla ytterligare leveranser, utan att vara skyldig att leverera även efter mottagning av försenad betalning.

  9.10 Kunden har inte rätt att räkna bort det belopp som denne är skyldig Any Lamp.

  9.11 Om kunden lämnar in ett klagomål i god tid, upphäver detta inte per automatik dennes betalningsskyldighet. I detta fall är kunden fortfarande skyldig att köpa och betala för beställda produkt/produkter.

  9.12 Invändningar mot fakturans belopp upphäver inte kundens betalningsskyldighet. Om det skulle finnas felaktigheter i betalningsuppgifterna måste kunden omedelbart meddela detta till Any Lamp.  Artikel 10 - Illustrationer och specifikationer


  10.1 Alla illustrationer av produkter och relaterade specifikationer, storlekar och annan data presenterad på LamporNu.se är endast ungefärliga. Den levererade produkten kan därför variera något i storlek, färg etc. En sådan variation innebär inte att produkten inte uppfyller avtalets krav.

  10.2 Uppenbara misstag eller felaktigheter som beskrivs i paragraf 10.1 ska inte anses ha bindande verkan för Any Lamp.  Artikel 11 - Leverans


  11.1 Vi hanterar din order med omsorg. De angivna leveranstiderna i offerter eller på hemsidan är endast en uppskattning. Inga rättigheter kan härledas från detta och villkoren är inte slutgiltiga.

  11.2 Den av kunden angivna adressen används som leveransadress. Leveransadressen kan anges via hemsidan eller vid beställning.

  11.3 Leverans sker i det land där beställningen placeras. Vill kunden motta leveransen i ett annat land förbehåller Any Lamp rätten att ta ut extra leveranskostnader.

  11.4 Any Lamp har rätt att dela upp leveransen (delleverans), vilka kan komma att faktureras separat.

  11.5 Any Lamp genomför godkända beställningar inom snar tid efter avtalet är upprättat, dock inom 30 dagar. Om leveransen skulle ta längre tid än 30 dagar meddelar vi kunden detta så snart Any Lamp upptäcker detta. Om Any Lamp efter att ha mottagit skriftligt meddelande om passerad tidsgräns inte inom rimlig tid slutför leveransen skall köparen ha rätt att utan kostnad häva avtalet delvis eller i sin helhet alternativt kan ny tidsgräns eller ersättningsprodukt avtalas mellan parterna.

  11.6 I händelse av att en order inte helt eller endast delvis kan verkställas, meddelar vi kunden detta så snart vi upptäcker detta. Kunden har rätt att häva avtalet utan några kostnader.

  11.7 I händelse av avbeställning i samband med paragraf 6 kommer Any Lamp så snart som möjligt återbetala köparen en eventuell gjord betalning. Köparen har inte rätt till ytterligare ersättning eller skadestånd.

  11.8 Any Lamp har ansvar för riskerna associerade med produkterna fram tills fullgod leverans till kunden, om inte annat avtalas.

  11.9 Om kunden vägrar produkten eller tjänsten eller inte möter de i avtalet fastställda kraven, förbehåller sig Any Lamp rätten att upphäva avtalet med direkt verkan, eller förfoga produkterna direkt. Any Lamp har rätt att återkräva kostnader för eventuella skador och/eller andra kostnader (såsom kostnader för leverans).  Artikel 12 - Återtaganderättsförbehåll


  12.1 Alla levererade produkter förblir Any Lamp’s egendom till vi har mottagit en fullständig betalning av alla fordringar, räntor och kostnader.

  12.2 Kunden får inte återsälja dessa produkter, använda dem som betalning, pant eller på annat sätt begränsa dem.

  12.3 Kunden förväntas göra allt som står i dennes makt för att skydda sin egendom.

  12.4 Om Any Lamp har anspråk på mer än ett avtal och/eller leverans anses dessa utgöra en helhet så att Any Lamp på så vis kan utöva vår rätt på alla levererade varor tills kunden har uppfyllt alla skyldigheter.

  12.5 Vi har rätt att ta tillbaka de levererade varorna vilka förblir Any Lamp’s egendom enligt ovanstående punkter genom vilka återtagandet upplöser avtalet, utan att det påverkar vår rätt att återkräva alla skador som uppkommit och fortfarande kan uppstå på grund av betalningsförsummelsen.

  12.6 Om tredje part gör beslag på de levererade produkterna under återtaganderättsförbehåll, eller önskar upprätta eller kräva sina rättigheter över dessa, är kunden skyldig att meddela Any Lamp detta direkt.  Artikel 13 - Garanti och överensstämmelse


  13.1 Any Lamp garanterar att produkterna tillhandahållna av oss överensstämmer med rättsliga krav angående användbarhet, tillförlitlighet och livslängd som rimligen är utformade för parterna i avtalet.

  13.2 Så fort som möjligt efter mottagande av leveransen är kunden skyldig att inspektera den levererade produkten/produkterna. Om det verkar som om en eller fler av de levererade produkterna är felaktiga, otillräckliga eller inkompletta måste kunden skriftligen meddela dessa fel (via hemsidan eller Any Lamp’s adress angiven på fakturan eller offerten) innan denne fortsätter med retur, inom 14 dagar efter mottagandet av produkterna.

  13.3 Alla returnerade varor måste vara i sin originalförpackning (inklusive accessoarer och medföljande bruksanvisning/dokumentation) och i det skick som kunden mottagit dem.

  13.4 Om det uppdagas att den levererade produkten/produkterna inte möter kraven i avtalet, ersätter, reparerar eller återbetalar Any Lamp summan för produkten/produkterna. Arbetskostnader återbetalas/ersätts inte.

  13.5 Om kundens klagomål anses vara ogrundat, står kunden för alla kostnader uppkomna i samband med inspektionen.

  13.6 Om garantiperioden har förfallit står kunden för ersättnings och/eller reparationskostnaderna.

  13.7 Kunden har inte rätt att åkalla garantin nämnd i paragraf 13.1 om:

  • De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden
  • De uppkomna bristerna är resultatet av normal användning
  • Kunden inte på rätt sätt omhändertagit dennes produkter
  • Produkterna har använts på ett sätt som bryter mot instruktionerna och/eller bruksanvisningen
  • Kunden eller tredje part har reparerat och/eller förändrat produkterna själv
  • Omständigheter där Any Lamp inte har något inflytande eller påverkan (som väder eller skador som uppkommit under kundens transport av produkten/produkterna).


  Artikel 14 - Ansvarsskyldighet


  14.1 Any Lamp har ingen ansvarsskyldighet för skador, förutom de juridiska ansvar och skador som kan uppstå på grund av grov oaktsamhet eller uppsåt från vår sida.

  14.2 Any Lamps ansvarsskyldighet överstiger aldrig mer än fakturavärdet för den del av beställningen som vi hålls ansvariga för.

  14.3 Any Lamps ansvarsskyldighet överstiger aldrig det belopp som försäkringen utbetalat för det specifika fallet.

  14.4 Om ansvarsskyldighet redan finns gäller ansvaret endast för en direkt skada.

  14.5 Any Lamp har inte ansvarsskyldighet för indirekta skador (inklusive men inte begränsat till följdskador, utebliven vinst eller kostnader för att fastställa omfattningen av eller orsaken till en skada).

  14.6 Om kunden har givit Any Lamp ofullständiga eller felaktiga uppgifter är inte Any Lamp ansvariga för eventuella skador som därigenom uppstått. I dessa fall är Any Lamp därutöver inte förpliktigade att ersätta kunden med nya produkter, ersättningsprodukter eller att återbetala pengar.

  14.7 All information på hemsidan är skapad och uppdaterad kontinuerligt. Felaktigheter kan dock inte alltid förhindras. Därför kan inga rättigheter på något sätt härledas från informationen som tillhandahålls på hemsidan. Any Lamp har ingen ansvarsskyldighet för skador som på ett eller annat sätt uppkommit genom användning av hemsidan, eller för ofullständig eller felaktig information som tillhandahålls på hemsidan och/eller skador som uppkommit genom att hemsidan (tillfällig) varit otillgänglig.

  14.8 Any Lamp har ingen ansvarsskyldighet för bilder, beskrivningar och annan information på hemsidan som utfärdats av tredje part.

  14.9 Any Lamp’s ansvarsskyldighet upphör om kunden inte informerat om brister eller fel ett år efter produkterna levererats och om kunden inte informerat Any Lamp skriftligen inom en månad efter upptäckten av (eventuella) fel eller brister.  Artikel 15 - Intellektuell egendom


  15.1 Kunden har inte rätt att publicera eller reproducera Any Lamp’s arbete om inte vi givit särskilt skriftligt tillstånd att göra så. Any Lamp äger upphovsrätten för allt arbete som upprättats eller skapats å Any Lamp’s vägnar.

  15.2 Kunden behåller äganderätt på de handlingar som denne givit Any Lamp för inspektion.

  15.3 Alla immateriella egenskaper, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärkesrättigheter och databasrättigheter, informationen, texter, bilder, loggor, foton och illustrationer på internetsidan och dess layout, formgivning samt design ägs av Any Lamp och/eller vår licensgivare. Kunden får inte göra intrång i dessa, inklusive göra kopior av internetsidorna med undantag av tekniska kopior som krävs för att använda internetsidan.  Artikel 16 - Konfidentiell information och personuppgifter


  16.1 Parterna är förpliktigade att hemlighålla alla konfidentiella uppgifter de mottar angående de respektive företagen. Detta gäller också för inblandade tredje parter.

  16.2 Information är konfidentiell om detta är bestämt av en av parterna.

  16.3 Om Any Lamp agerar som kontrollant av GDRP (General Data Protection Regulation) gäller följande föreskrifter:

  • Any Lamp har ansvar för att skydda personlig data vilken är nödvändig oss för att upprätta och verkställa avtalet
  • Vid behandlar personuppgifter med största möjliga noggrannhet och omsorg samt i enlighet med GDPR.
  • Any Lamp använder endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla våra tjänster till kunden. Personuppgifter kommer inte att behållas längre än vad som är lagligt tillåtet och nödvändigt för Any Lamp att uppfylla avtalet.
  • Any Lamp tar alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå med avseende på personuppgifter och vi tar alltid till oss den senaste tekniken och behandling av personuppgifter.
  • Om kunden önskar vädja till sina rättigheter fastställda i GDPR kan denne skicka en förfrågan via skrift till [email protected]. Any Lamp kommer att behandla denna förfrågan inom den lagligt fastställda tidsfristerna.


  Artikel 17 - Force majeure


  17.1 Tillkortakommanden som inte kan tillskrivas Any Lamp, frigör oss från efterlevnad med de avtalade leveransperioder och/eller leveransskyldigheter. Detta utan att kunden har rätt till någon form av ersättning eller kompensation.

  17.2 Om denna period varar längre än två månader kan vardera part välja att upplösa avtalet, utan någon skyldighet att kompensera den andra för eventuella kostnader och/eller skador.

  17.3 Under omständigheter såsom krig, mobilisering, upplopp, översvämningar, sena eller inkorrekta leveranser från leverantörer, brand, olyckor, export eller import inskränkningar, affärsfel, strömavbrott, strejk eller sjukdom hos personal råder force majeure.

  17.4 I fall av force majeure informerar Any Lamp kunden så snart som möjligt. Kunden har då rätt att inom 14 dagar efter detta meddelande mottagits, skriftligen säga upp den del av ordern som inte än har levererats. Detta innebär inte att du inte behöver betala den leverans som redan skett.  Artikel 18 - Klagomål


  18.1 Klagomål med anledning av avtalet eller dess uppfyllande skall efter att ha upptäckts av köparen inom rimlig tid och på ett klart och tydligt sätt meddelas Any Lamp på [email protected] eller via telefon.

  18.2 Klagomål ingivna till Any Lamp skall hanteras inom 14 dagar efter mottagandet. I det fall ett klagomål bedöms behöva mer än 14 dagar för att kunna besvaras skall Any Lamp inom 14 dagar meddela köparen detta inklusive en indikation på när köparen kan förvänta sig definitivt svar.  Artikel 19 - Övriga bestämmelser / villkor


  19.1 Om något villkor i dessa allmänna villkor och leveransbestämmelser är ogiltig eller ogiltigförklaras gäller de övriga bestämmelserna. En alternativ bestämmelse som liknar den/de ogiltiga villkoren/villkoret ska beslutas över genom ömsesidigt samråd.

  19.2 Nederländsk lag gäller uteslutande på alla överrenskommelser som dessa villkor berör. Valet av lag påverkar inte det skydd du har enligt obligatorisk lag i din residens.

  19.3 Distriktsdomstolen i Oost-Brabant, Nederländerna har exklusiv behörighet i tvister såvida Any Lamp inte väljer att överlämna tvister till en behörig domstol i köparens hemvist.  Artikel 20 - Förändring av de allmänna villkoren


  20.1 Any Lamp förbehåller sig rätten att utan förvarning när som helst ändra dessa villkor och leveransbestämmelser.

  20.2 Any Lamp kan göra ändringar i dessa villkor och leveransbestämmelser kända på vår hemsida eller genom att på annat sätt kommunicera dem. Därför rekommenderar vi att regelbundet undersöka Any Lamp’s villkor och leveransbestämmelser. Ändringar gäller också för befintliga avtal.  Any Lamp B.V. 2019 

   

  Bilaga 1: Frånträdande av avtal standard formulär

  (Fyll i och återsänd detta formulär om du vill frånträda avtalet)

  Frånträdande av avtal standard formulär