• Fraktfritt vid order över 1400 kr exkl. moms 1750 kr inkl. moms

 • Skräddarsydda offerter

 • Upp till 5 års garanti på LED-belysning

Villkor


 

Paragraf 1 - Tillämpning

 1. Begreppet “Any Lamp” i dessa generella villkor eller på webbsidan skall härmed syfta på :
  • Det privata aktiebolaget, Any Lamp B.V.;
  • Med registrerad adress i Stockholm,Sverige;
  • Verksamhetsadress:
   • Tegeluddsvägen 76
   • 115 28 Stockholm
   • Sverige;
  • Telefonnummer +46 (0)8-40309945
  • E-postadress: [email protected];
  • Registrerat hos Bolagsverket under organisationsnummer: 502075-4478;
  • Momsregistreringsnummer: SE502075447801.
 2. Dessa generella villkor gäller för samtliga distansavtal, exempelvis kundorder till Any Lamp från webbplatsen www.lampornu.se samt leverans från Any Lamp till en köpare. All hänvisning till en köpares egna villkor för inköp eller motsvarande erkänns inte av Any Lamp.
 3. Genom att slutföra en beställning så erkänner och binder sig köparen till dessa villkor.
 4. Villkoren tillhandahålls på begäran och kan när som helst tillgås på ovanstående webbsida.

Paragraf 2 – Ingående av avtal

 1. Avtalet anses ingått i det ögonblick Any Lamp mottar godkännande av villkoren genom placering av beställning från Any Lamp.
 2. Any Lamp bekräftar på elektronisk väg omedelbart mottagande av beställning. Så länge detta godkännande inte är avsänt så kan beställaren häva beställningen. 
 3. Any Lamp förbehåller sig rätten att ensidigt avvisa en order utan att behöva ange skäl för detta.
 4. Köparen som förser Any Lamp med kontaktuppgifter och annan information garanterar att denna information är korrekt, komplett och aktuell. Köparen är skyldig att omedelbart korrigera felaktig betalningsinformation lämnad till Any Lamp. 

Paragraf 3 – Priser och betalning

 1. Priserna som nämns i anslutning till erbjudanden är exklusive moms om inte annat anges och Any Lamp reserverar sig för eventuella tryck eller skrivfel. Priset är exklusive leveranskostnad som redovisas separat.
 2. Priserna som nämns i föregående stycke kommer inte att höjas av Any Lamp efter avtalets ingående  med undantag för om förändring i lagstiftning eller höjning av leverantörskostnader motiverar detta. I sådant fall har köparen rätt att frånträda avtalet genom att skriftligen meddela Any Lamp.
 3. Priser på produkter på hemsidan justeras med jämna mellanrum. Any Lamp reserverar sig för eventuella felaktigt satta produktpriser. Any Lamp förbehåller sig rätten att upphäva beställningar innehållande produkter med uppenbart felaktiga priser.
 4. Betalning kan genomföras med någon av de betalningsmetoder som återfinns på webbsidan under de villkor som redovisas där.
 5. Any Lamp har rätt att genom efterforskning säkerställa huruvida köparen kan förväntas fullfölja sina betalningsåtaganden.  Om sådan efterforskning resulterar i att Any Lamp finner anledning att inte ingå avtalet så har Any Lamp rätten att neka order alternativt förena order med särskilda villkor.

Paragraf 4 – Illustrationer and specifikationer

 1. Alla illustrationer av produkter och relaterade specifikationer, storlekar och annan data presenterad på Any Lamps webbsida är endast ungefärliga. Den levererade produkten kan därför komma att variera något i storlek, färg etc. I förhållande till beskrivningarna på webbsidan och en sådan variation skall inte anses utgöra fel på varan.
 2. Uppenbara misstag eller felaktigheter vad gäller förhållanden som beskrivs i stycke ett av denna paragraf eller stycke 3 i första paragrafen skall inte anses ha bindande verkan för Any Lamp.

Paragraf 5 – Leverans 

 1. Any Lamp gör sitt yttersta för att expediera mottagen order. Leveranstiderna som anges här eller på webbplatsen är ungefärliga och kan inte ligga till grund för krav eller rättigheter från köparens sida, inte heller skall de anses utgöra en bortre tidsgräns.
 2. Adressen som anges av köparen till Any Lamp ska anses vara leveransadress om inte annat har överenskommits skriftligen. Any Lamp levererar endast till angivna fysiska adresser i Sverige och beställningar som anger adresser utanför Sverige kommer att avvisas.
 3. Any Lamp förbehåller sig rätten att dela upp leveransen på flera leveranser samt utfärda kvitto eller faktura för varje delleverans separata.
 4. Any Lamp kommer att behandla accepterade beställningar efter avtalets ingående inom lämplig tid icke överstigande 30 dagar. I det fall leverenstiden överstiger denna bortre tidsgräns skall Any Lamp så snart förhållandet blir känt meddela köparen om detta. Om Any Lamp efter att ha mottagit skriftligt meddelande om passerad tidsgräns inte inom rimlig tid slutför leveransen skall köparen ha rätt att utan kostnad häva avtalet delvis eller i sin helhet alternativt kan ny tidsgräns eller ersättningsprodukt avtalas mellan parterna.
 5. I det fall en order inte kan eller bara delvis kan fullgöras så skall Any Lamp meddela köparen om detta så fort förhållandet har blivit känt. I detta fall har köparen rätt att utan kostnad helt eller delvis häva avtalet.
 6. I det fall hävning sker enligt stycke 4 och/eller 5 i detta avtal så skall Any Lamp omedelbart återbetala eventuellt mottagen betalning. Köparen har inte rätt till ytterligare ersättning eller skadestånd.
 7. Any Lamp ansvarar för riskerna med produkterna fram tills fullgjord leverans varvid risken övergår på köparen om inte annat överenskommes.

Paragraf 6 – Ångerrätt och Hävning.

 1. Köparen har rätt att utan att ange skäl ångra sitt köp inom 14 dagar från att produkten har mottagits, antingen själv eller via tredje part angiven av köparen och annan än transportören. Denna period ska börja löpa dagen efter mottagandet eller i händelse av delleverens när sista leveransen är mottagen av köparen eller tredje part angiven av köparen.
 2. För att åberopa ångerrätten måste köparen informera Any Lamp om detta förhållanden via ett meddelande i beständig form (exempelvis e-post, fax eller post). Köparen kan använda standardformuläret i appendix 1 av dessa villkor men är inte ålagd att göra detta. Köparen kan skicka det ifyllda standardformuläret eller annat motsvarande och tydligt formulerat meddelande till [email protected] eller via för ändamålet avsedd funktion på webbsidan.
 3. Köparen skall returnera produkterna till Any Lamp så snart som möjligt men inte senare än 14 dagar efter att ha avsänt meddelandet enligt stycke 2 i denna paragraf.
 4. Produkten eller produkterna skall inklusive med samma eller motsvarande emballage och i originalförpackningen (inklusive tillbehör och dokumentation) returneras via registrerad post.
  Produkten skall vid returen vara i oförändrat och oanvänt skick. Returkostnaden skall bäras av köparen.
 5. Under ångerfristen skall köparen hantera produkten och medföljande förpackning med varsamhet. Köparen skall packa upp och använda produkten endast i den utsträckning som när nödvändig för att bilda sig en uppfattning om huruvida köpare önskar behålla produkten eller inte. Köparen är endast ansvarig för sådan värdeförsämring som följer av att produkten har hanterats på annat sätt än vad som är nödvändigt för att bilda sig en uppfattning om produktens natur, funktion och egenskaper.
 6. Som följd av ett giltigt åberopande av ångerrätten skall Any Lamp inom 14 dagar från mottagande av meddelande enligt stycke 2 i denna paragraf till köparen återbetala av köparen erlagd betalning (inklusive kostnad för originalleveransen) Any Lamp har dock rätt att avvakta med betalning tills samtliga produkter har returnerats alternativt när köparen har visat att denna har returnerat samtliga produkter.
 7. Om köparen har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardmetoden så är Any Lamp inte skyldigt att återbetala mellanskillnaden för den dyrare leveransmetoden.

Paragraf 7 - Återtagarförbehåll

 1. Där detta är tillämpligt så kvarstår äganderätten till beställda produkter hos Any Lamp fram till det att full betalning har erlagts (inklusive eventuella kostnader eller upplupna räntor) enligt ingånget avtal.

Paragraf 8 – Garantivillkor

 1. Any lamp garanterar att alla levererade produkter uppfyller de juridiska krav som finns för användbarhet, pålitlighet och hållbarhet vilket får anses motsvara parternas rimliga förväntan med anledning av avtalet.
 2. Så långt detta är möjligt åligger det köparen att kontrollera varan vid leverans. Skulle varan finnas vara felaktig, undermålig eller inkomplett så åligger det köparen att i första hand och innan returförfarande vidtages att informera Any Lamp om detta via för ändamålet avsedd funktion på webbsidan. Möjliga fel eller felaktiga leveranser skall i fallet konsumentköp skriftligen anmälas till Any Lamp inom 14 dagar (i vissa fall inom 2 månader) efter att felet har upptäkts eller borde ha upptäckts eller under alla omständigheter inom rimlig tid från det att felets har upptäkts eller borde ha upptäkts. Eventuell retur av produkt eller produkter skall ske med registrerad post och i originalförpackning (inklusive tillbehör och dokumentation). Returen ska ske via registrerad post och efter Any Lamps specifika instruktioner.
 3. I det fall levererad produkt är felaktig skall Any Lamp utan kostnad för köparen laga eller ersätta produkten alternativt skriftligen komma överens med köparen om kompensation.
 4. Köparen kan inte åberopa garantin beskriven i paragraf 1 i det fall att mottagen produkt har hanterats ovarsamt eller i strid med  Any Lamp eller produktbeskrivningens givna instruktioner eller i det fall då köparen eller tredje part har modifierat eller reparerat produkten.

Paragraf 9 - Ansvar

 1. Under inga omständigheter är Any Lamp ansvarigt för direkta eller indirekta skador eller inkomstbortfall som kan följa av produktens användande, med undantag för avsiktlig eller grovt vårdslös skada från Any Lamps sida.
 2. Any Lamp kan inte hållas ansvarigt för fel eller försummelse begånget av dess leverantörer och/eller återförsäljare.
 3. Om köparen av vilken anledning det må vara och utan fel från Any Lamps sida inte kan mottaga en produkt som följd av villkoren i paragraf 2, stycke 4 i dessa villkor så skall Any Lamp inte vara ansvarigt för följdskador och skall inte vara skyldigt att ersätta produkten.
 4. Any Lamps ekonomiska ansvar skall i vart fall vara begränsat till produktens försäljningsvärde eller (om Any Lamp finner det lämpligt) max till det belopp som täcks av Any Lamps ansvarsförsäkring.
 5. Villkoren i denna paragraf påverkar inte obligatoriska av lag påbjudna krav som åligger Any Lamp eller köparen.

Paragraf 10 – Klagomål

 1. Klagomål med anledning av avtalet eller dess uppfyllande skall efter att ha upptäckts av köparen inom rimlig tid och på ett klart och tydligt sätt meddelas Any Lamp på [email protected] eller via telefon.
 2. Klagomål ingivna till Any Lamp skall hanteras inom 14 dagar efter mottagandet. I det fall ett klagomål bedöms behöva mer än 14 dagar för att kunna besvaras skall Any Lamp inom 14 dagar meddela köparen detta inklusive en indikation på när köparen kan förvänta sig definitivt svar.

Paragraf 11 – Köp av näringsidkare

 1. Följande klausuler i detta avtal skall inte gälla när köparen själv är näringsidkare eller agerar i egenskap av näringsidkare alternativt agerar för en näringsidkares räkning.
 2. Paragraf 2 stycke 2 angående hävning;
 3. Paragraf 3 stycke 2 om hävning vid prisökning;
 4. Paragraf 5 stycke 4 angående maximal leveranstid;
 5. Paragraf 6 stycke 1 angående ångerrätt;
 6. Paragraf 8 stycke 3 angående reparation och utbyte.

Paragraf 12 – Övriga villkor

 1. Om något av dessa villkor skulle anses icke tillämpligt skall resterande villkor likväl gälla med full kraft och en alternativ tolkning som reflekterar avtalets anda skall överenskommas mellan parterna.
 2. Villkoren i det sk. Wienavtalet skall inte vara tillämpliga.
 3. Nederländsk lag skall gälla för detta avtal.
 4. Alla tvister med anledning av detta avtal skall hänvisas till distriktsdomstol i Oost-Brabant, Nederländerna såvida Any Lamp inte väljer att väcka talan i köparens hemvist.

Any Lamp B.V. 2015 

 

Bilaga 1: Frånträdande av avtal standard formulär

(Fyll i och återsänd detta formulär om du vill frånträda avtalet)

Frånträdande av avtal standard formulär